فرمانداری آرادان
ENGLISH
شرح وظایف کاکنان

 

شرح وظایف کارکنان

وظایف واختیارات فرماندار

مقدمه :

وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران درهشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت با عنایت به اینکه برابر ماده 24 مصوبه فوق (کلیه وظایف واختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف واختیارات را ( به استثنای مقام شورای شهر) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند لذا به استناد ماده مزبور وبا استفاده از اختیارات ومسئولیت های استانداران ، متن شرح وظایف تغییر یافته وعنوان فرماندار جایگزین استاندار گردیده است .

ماده 1- { فرمانداران } در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشرکت های دولتی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی شوراهای اسلامی شهر وشهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .

تبصره 1- نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند کرد .

تبصره – استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور وهیات وزیران مسئول بوده وبه عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف واختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزیر کشور پاسخگوست (به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیت های مذکور را در مقابل استاندار ووزیر کشور عهده دار می باشد)

ماده 2- وظایف واختیارات {فرمانداران}در قلمرو ماموریت خویش به شرح زیر می باشد:

1- {فرماندار} مسئول برقراری وحفظ نظم وامنیت (شهرستان ) است .

2- هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تامین شهرستان ونظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

2-1 – کلیه ارگان های عضو شورای تامین وسایر دستگاههای اجرایی {شهرستان } موظفند شورای تامین ودستورات امنیتی { فرماندار} را اجرا نمایند ورویداد های امنیتی وسیاسی را به {فرماندار} گزارش نمایند با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .

3- پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی {شهرستان} تعیین وتدوین اولویت ها وسیاست های امنیتی وتعیین حدود وظایف واختیارات امنیتی کلیه ادارات شهرستان در چارچوب وظایف قانونی آنها .

4- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها وسیاست های عام امنیتی وانتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستور العمل ها وابلاغیه های امنیتی.

5- {پیشنهاد } تشکیل موقت یا دائم ویا انحلال رده انتظامی در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانین ودستور العمل های مربوطه

6- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ، گذر نامه ووظیفه عمومی

7- جلوگیری از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها وخط مشی های مصوب

8- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،کالا وارز

9- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعیت ، استملاک وسایر امور مربوط به اتباع ونمایندگی های خارجی ، پناهندگان معاونین ، مهاجرین وآوارگان .

10-    فراهم آوردن موجبات تشکیل وتقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشارکت پذیر وسازماندهی مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین

11-    تشکیل وهدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده {فرماندار } می باشد مانند شورای آموزش وپرورش ، شورای حفاظت از منابع طبیعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظیم بازار ، شورای اداری و... ورعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه

12-   ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس وتوسعه مجامع وتشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی وتخصصی ونظارت بر فعالیت های آنها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها ونهادینه شدن آزادی های سیاسی واجتماعی .

13-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسی وکلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می گردد.

14-  انجام مطالعات و{ارائه پیشنهاد در خصوص } تقسیمات کشوری

15-    نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال

16-  ایجاد زمینه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی واجتماعی بانوان وایجاد هماهنگی بین دستگاههای یربط ونظارت بر فعالیت های آنها

17-    فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد وپیشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگانی بهداشت عمومی ، آموزش عالی وتحقیقات

18-   حفظ وحراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وگسترش فرهنگ اصیل اسلامی

19-    هدایت وهماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات ومفاسد اجتماعی

20-    فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی وفقر زدایی

21-   اتخاذ تدابیر واعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل ومهار بحران های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی از قبیل سیل وزلزله

22-  نظارت بر امور ایثارگران وخانواده های معظم شهداء

23-   هماهنگی ونظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی وهماهنگ نمودن امور رفاهی آنان

24- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات

25-  نظارت وبازرسی از کلیه ارگان های موضوع ماده 1 این مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشرکت های دولتی وسایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند ونیز نهاد های انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر وروستا ، شهرداری ها وموسسات عمومی غیر دولتی بجز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد وهمچنین مراقبت در رفتار واعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور

26-   ارزشیابی عملکردمدیران بر اساس مصوبات ودستور العمل های مراجع ذی صلاح

27-  فراهم آوردن زمینه همکاری وایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی ، سازمانهای محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه

28-    نظارت ومراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی) و درصورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی ویا اعلام مراتب به سازملن و{اداره کل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی

29- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبیعی ومحیط زیست واستفاده بهینه از منابع وامکانات بالقوه وموجود {شهرستان}

30-   شناسایی استعداد های منطقه وتعیین نیازمندی های {شهرستان} وتصمیم گیری ، هماهنگی وهدایت برنامه ریزی ودرخواست بودجه برای {شهرستان} با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چارچوب سیاست ها وراهبردهای توسعه ملی

31-   هدایت وهماهنگی فعالیت های بانکی وتعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفیبانکی در چهار چوب سیاست ها وبرنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور وتشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی وجذب سرمایه های محل وسوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی وعمرانی

32-    اجرای سایر وظایفی که در {شهرستان} از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده {فرماندار} محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری وآمار گیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و...

ماده –نصب مدیران شهرستان ومسئولین نهاد های انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی ونماینده صدا وسیما توسط مدیران کل با هماهنگی { فرماندار} صورت می گیرد.

تبصره 2 ماده 10 – عزل وتغییر روسا ومسئولین ادارات وشهرستان توسط مقام های مجاز دستگاههای ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.

ماده 11- کلیه روسای ادارات ویا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 12 – در مواردی که {فرماندار} حضور رئیس اداره ای را در {شهرستان} در زمان معین ضروری بداند مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور یابد.

ماده 16 – {فرماندار} می تواند در اجرای وظایف واحد های اجرایی در {شهرستان} که به نحوی با برنامه های توسعه وسیاست های عمومی ومسائل امنیتی وآرامش عمومی مرتبط است وهمچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکورواستفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه وابلاغ دستورالعمل های اجرایی نماید.

ماده 17 – کلیه واحد های قضایی در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش وامنیت عمومی {شهرستان} مرتبط می باشد هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور ووزارت دادگستری تهیه وبه تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 18 – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که {فرماندار}از ماموریت های سازمانی واقدامات به عمل آمده وآخرین دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد. کلیه شوراها ، ستادها ومجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاهها اجرایی در {شهرستان} طبق قوانین ومقررات تشکیل می گردد زیر نظر {فرماندار} فعالیت خواهند نمود.

ماده 19 -  واحد های اجرایی {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملکرددوره ای خویش به {فرماندار} می باشند {فرماندار} می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحد های {شهرستانی} گزارش امور مربوطه را دریافت نماید.

ماده 22 – به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف وافزایش قابلیت ها کارایی دستگاههای اجرایی وتحقق سیاست های عمومی وبرنامه های توسعه در {شهرستان} شورای اداری شهرستان به ریاست {فرماندار} تشکیل می گردد ترکیب ، وظایف ، اختیارات، ونحوه کار شورای مذبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود کهتوسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه وبه تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 23 – انجام مراسم تشریفات ( استقبال ، پذیرایی ، مشایعت) از مقامات عالی رتبه داخلی وخارجی که رسما به {شهرستان} سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد.

وظایف و اختیارات فرماندار

1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .

2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

3- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

4- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .

5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .

6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .

7- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .

8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .

9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .

10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .

11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .

12- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه

13- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .

14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .

15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .

16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .

19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .

20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .

21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .

22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .

23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .

24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .

25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .

26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .

27- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .

28- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .

29- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .

31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

34- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و ...

35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .

36- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .

38- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

39- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .

40- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .

41- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

42- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .

43- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .

44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .

45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد . ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

46- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

بنا به مراتب فوق همان گونه که ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگی خاصی برخوردار می باشد و با عنایت به این امر بدیهی است که فرماندار برای ایفای مسئولیت های مذکور باید ساز و کار لازم را فراهم نماید لذا بخشی از وظایف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دایره عمران ، تعزیرات آرد و نان ، دفتر سیاسی و حراست ، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گیرد که ذیلا قسمت هایی از وظایف واحدهای فرمانداری تشریح می شود :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاونت

معاون فرماندار علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .

 

الف ) نظارت و بازرسی :

1- تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار

2- نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان

3- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه

4- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان

5- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه

6- پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها

7- دبیر جلسه شورای اداری

8- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری

ب ) امور اجتماعی :

1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان

2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم

3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار

4- تشکیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها

ج ) امور اقتصادی :

1- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

2- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی

3- تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان

د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :

1- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی

2- تشکیل جلسات مربوطه در این راستا

3- پیگیری ایجاد مراکز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار

4- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...

5- پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر فرماندار

1- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد

2- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران

3- راهنمایی ارباب رجوع

4- جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان

5- رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات

6- پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه

7- ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها

8- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم

9- دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت

10- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حراست

1- پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل

2- برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری

3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی

4- هماهنگی با حراست استانداری

5- همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان

6- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است

7- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح

8- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده

9- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات

10- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها

11- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق

12- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق

13- تشکیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات :

1- مدیریت سایت فرمانداری رزن

2- ارائه طرح های به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات

3- ایجاد، مدیریت (از جمله ایمن سازی، تهیه نسخه پشتیبان و ...)

4- ارائه خدمات ارتباطی شبکه های رایانه ای فرمانداری و بخشداریهای تابعه شهرستان

5- تامین و تهیه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز از طریق بهره گیری از بخش خصوصی

6- هدایت پشتیبانی های فنی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد استفاده

7- تهیه گزارش های عملکرد برنامه ای ماهانه

8- انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دفتر سیاسی

1- انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن

2- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود

3- طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری

4- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

5- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین

6- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت

7- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن

8- پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)

9- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی

10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین

11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق

12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره

13- کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص

14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه

15- تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه

16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی

17- تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات

18- پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی

19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...

20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روابط عمومی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری

2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری

3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین

4- همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها

5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات

6- همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی

7- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری

8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه

9- در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری

10- همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان

11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری

12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

14- تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق

15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق

16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق

17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق

18- همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان

19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف

20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

ارزیابی عملکرد

همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن

اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم

احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه

همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات

بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری

پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده

نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم

انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم

انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می گردد

دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط

بالا

وظایف بازرسی

تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف

برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه

آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه

اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط

بالا

وظایف پاسخگویی به شکایات

دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه

بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس اداری و مالی

1- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانکی

2- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانکی و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها

3- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه

4- تهیه لیست حقوق و مزایای کارکنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به کارپرداز

5- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون

6- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احکام استخدامی کارکنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام

7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احکام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی

8- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان

9- انجام امور مربوط به انتقالات

10- پیگیری احکام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر

11- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه کارکنان به کمک واحدهای فرمانداری

12- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم

13- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها

14- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها

15- رسیدگی به کلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن کارهای انجام شده طبق قرارداد

16- تهیه و تنظیم نمونه های مکاتباتی

17- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی

18- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها

19- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی

20- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه کارکنان

21- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی کارکنان

22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری می شود

23- پیشنهاد پست های جدید به تناسب کارهای جدید

24- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری

25- تهیه لیست کشیک کارکنان

26- معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های توجیهی و آموزش کوتاه مدت

27- تشکیل جلسات شورای کارکنان و پیگیری مصوبات

28- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه

29- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

30- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری

31- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امور اجتماعی و انتخابات

1- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان

2- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه

3- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها

4- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی

5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی

6- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

7- بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها

8- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی

9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات

10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات

11- تهیه شناسنامه انتخاباتی

12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و کنترل انتخابات به فرماندار

13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم

14- تکمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان

15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات کشوری در شهرستان

16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات کشوری

17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی

18- تهیه گزارش از کارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشکلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه

19- پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، کمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات

21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دایره عمران

1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

2- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

3- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری

4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار

5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

6- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها

7- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...

8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها

9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات

10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه

11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر

12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

13- تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات

14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی

15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر

16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

17- تشکیل جلسه کمیته برفروبی و پیگیری مصوبات

18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد

19- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها

20- همکاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها

21- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودکفای آن ها

22- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط

23- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات

24- بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها

25- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و شرکت حمل و نقل

26- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی ، صنایع ، ترافیک ، اصناف ، کمیسیون نظارت ، تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار

27- پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سرکشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان

28- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان

29- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین

30- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشکلات موجود در این زمینه

31- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع

32- پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشکیل کمیته اشتغال و نظارت بر طرح های تولیدی و خدماتی شهرستان و پیگیری و جمع بندی اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباری

33- پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان

34- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا

35- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد

36- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت

37- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی

38- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط

39- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولین ذی ربط

40- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

 

 

روابط عمومی فرمانداری آرادان 

1395/10/16

1398/10/30

نشاني فرمانداري: آرادان- ميدان ايثارگران- فرمانداري آرادان - كد پستي:3586138896 - ايميل روابط عمومي: info.aradan@ostan-sm.ir - تلفن: 34543838-023 فكس: 34543434-023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری آرادان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal